بازدید دکتر معظمی از منطقه

بازدید آقای دکتر معظمی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت
و ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
از منطقه ویژه اقتصادی جهرم