تسهیلات سرمایه گذاری
 تسهیلات منطقه
تامین زیرساخت های آب، برق، گاز ومخابرات توسط منطقه
استفاده از معافیت های گمرکی برای واردات تجهیزات و مواد اولیه
معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده
معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای شرکتهای فعال در منطقه
امکان صادرات، ترانزیت، ترانشیب و صدور مجدد کالا
حمایت برای اخذ وام از طریق منابع داخلی و خارجی
مشاوره در تمام مراحل اجرای پروژه
انجام عملیات اخذ مجوز اشتغال برای کارکنان خارجی سرمایه گذاران