راهنمای ورود و خروج كالا به منطقه ویژه
 فعاليت‏ها و عمليات مجاز گمركي در منطقه و مقررات مربوط به آن
الف ــ ورودكالا به‏ مناطق آزادتجاري ــ صنعتي جمهوري‏ اسلامي‏ ايران
ماده1ـ ورود هرنوع كالا به هريك از مناطق مجاز است. به استثناي كالاهايي كه به موجب شرع مقدس اسلام يا قوانين كشور (كه در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد) ممنوع، يا بر اساس مقررات ويژه منطقه غيرمجاز مي‏شود.
تبصره ـ ورود كالا با مبدأ ساخت اسراييل به منطقه ممنوع است.

ماده 2ـ سازمان مكلف است آمار ماهانه كليه كالاهاي وارده به منطقه رابراي ثبت آماري گمركي به وزارت بازرگاني و گمرك ايران بفرستد.

ماده 3ـ ترتيب ورود كالا به منطقه تابع ضوابط تعيين شده به وسيله سازمان منطقه است كه با كمترين تشريفات انجام مي‏شود، ولي در هر حال رعايت مقررات و ضوابط بهداشتي، امنيتي، فرهنگي و استاندارد براساس ضوابط مورد عمل در منطقه الزامي است.
تبصره ـ ضوابط بهداشت انساني را سازمان با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد نمود.

ماده 4 ـ ورود كالا به منطقه از راه‏هاي زير مجاز وتابع اين مقررات مي‏باشد:
1ـ كالاهايي كه از خارج يا ساير نقاط كشور و يا ديگر مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي كشور، وارد منطقه مي‏شوند، چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختماني براي احداث واحد توليدي، تجاري، خدماتي، مسكوني و فعاليت‏هاي زيربنايي به استثناي وسايل تزييني و مبل باشند، با تشخيص سازمان منطقه و به ميزان مورد نياز از پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي معاف هستند ولي مشمول پرداخت هزينه‏هاي خدماتي مي‏باشند.
2ـ ماشين‏ آلات، مواد اوليه، اجزا و قطعات مورد نياز توليد، تجهيزات و ابزارآلات توليدي، قطعات يدكي ماشين‏ آلات توليدي و وسايل نقليه سرمايه‏اي به استثناي اتومبيل سواري و قايق تفريحي از پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي معاف ولي مشمول پرداخت هزينه هاي خدماتي مي‏باشند.
3ـ كالاهايي كه از خارج يا ساير مناطق آزاد كشور، به استثناي كالاهاي موضوع بندهاي 1 و 2 اين ماده به منطقه وارد و ترخيص قطعي مي‏گردند، مشمول پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي مي‏باشند و در صورتي كه كالاهاي مذكور صدور مجدد شوند، صرفا عوارض بندري و فرودگاهي اخذ شده قابل استرداد خواهد بود.
4ـ ورودكالا به منظور نگهداري اماني در انبارهاي زير كليد منطقه براي مهلت معين مجاز است. انتقال كالاي مذكور به اين انبارها تابع تشريفات ترانزيت داخلي منطقه است و استفاده و نقل و انتقال كالا از اين انبارها بدون اطلاع و كسب مجوز يا انجام تشريفات به هر منظور تخلف از اين مقررات محسوب مي‏شود.
5 ـ به استثناي مواردي كه سازمان هر منطقه، ترتيب ديگري مقرر دارد، ورود كالا از خارج، ساير مناطق آزاد كشور يا از قلمرو گمركي، براي عرضه در نمايشگاه، صادرات مجدد، بسته ‏بندي مجدد، تفكيك، درجه‏ بندي، پاك كردن، مخلوط كردن و عمليات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزينه‏هاي خدماتي تحت نظارت سازمان هر منطقه مجاز است. استفاده يا فروش اين كالاها كه از خارج وارد شده، در منطقه بر اساس ارزش كالا هنگام ورود به منطقه مشمول پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي و انجام تشريفات ترخيص قطعي مي‏باشد.
تبصره ـ كالاهايي كه به منظور تكميل يا تعمير از خارج يا از ديگر مناطق آزادكشور يا از ساير نقاط كشور وارد منطقه مي‏شوند به صورت ورود موقت و بر اساس ضوابط منطقه و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي ولي با پرداخت هزينه هاي خدماتي مجاز است. مهلت نگهداري اين كالاها به صورت موقت در مناطق حداكثر دو سال خواهد بود.
6 ـ ورود و تخليه كالا در بنادر منطقه كه سازمان منطقه اعلام مي دارد، به منظور ترانس شيپمنت و ترانزيت خارجي، با پرداخت هزينه خدماتي انجام تشريفات مقرر مجاز است.
7ـ كليه كالاهايي كه از خارج كشور به مقصد مناطق آزاد يا از مناطق آزاد به مقصد كشورهاي خارجي از طريق سرزمين اصلي حمل مي‏شود تابع مقررات و تشريفات ترانزيت خارجي موضوع فصل هفتم آيين‏نامه اجرايي قانون امور گمركي بوده و در نهايت سادگي و با كمترين تشريفات انجام خواهد شد.
تبصره ـ ترانزيت خارجي كالاهاي ممنوعه قانوني مستلزم اخذ مجوز از شوراي‏عالي مناطق آزاد مي‏باشد.

----------

ب ــ صدور و خروج كالا از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
ماده 5 ـ سازمان مجاز است با رعايت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهايي كه از منطقه خارج مي‏شود، اقدام نمايد. مراجع رسمي ذيربط در داخل كشور موظف هستند گواهي مبدأ صادره را بپذيرند.

ماده 6ـ صدور كالا از مناطق تابع ضوابط تعيين شده به وسيله سازمان منطقه در چارچوب اين مقررات است كه در نهايت سادگي و با كمترين تشريفات خواهدبود.
تبصره ـ مانيفست وسايل نقليه‏اي كه به مقصد كشورهاي خارجي، ديگر مناطق آزاد كشور و يا سايرنقاطكشور از منطقه‏خارج‏مي‏شوند، با تأييد سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 7 ـ سازمان مكلف است آمار ماهانه كليه كالاهاي صادره از منطقه را براي ثبت آماري به وزارت بازرگاني و گمرك ايران ارسال نمايد.

ماده 8ـ صدور و خروج كالا ازمنطقه طبق مقررات و به روش زيرمجاز است:
1ـ صدور كالاي ساخته شده در منطقه به خارج از كشور يا ديگر مناطق آزاد كشور اعم از آنكه مواد اوليه به كار رفته در آن از داخل كشور و يا خارج يا از ديگر مناطق كشور تأمين شده باشد مجاز و مستلزم تنظيم اظهارنامه صادراتي به منظور ثبت آماري مي‏باشد.
2ـ ورود كالاي توليدشده در منطقه به ساير نقاط كشور در حد ارزش افزوده به اضافه مواد اوليه داخلي به كاررفته در آن از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي‏باشد و تنها حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات وارداتي به كار رفته در كالاي ياد شده دريافت خواهد شد.
3ـ ورود كالاهاي خارجي (اعم از كالاي مصرفي، مواداوليه و ماشين‏آلات و ساير كالاها) كه عينا از منطقه به ساير نقاط كشور ارسال مي‏شود، مجاز است ولي ترخيص آن موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات و اردات و مقررات گمركي كشور خواهد بود.
4ـ صدور كالاهاي داخلي از منطقه به خارج كشور كه عينا صادر مي‏شوند، موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات كشور است.
5 ـ خروج كالاهايي كه از ساير نقاط كشور به منظور تعمير يا تكميل به صورت موقت به منطقه وارد مي‏شوند وپس از تكميل يا تعمير به كشور اعاده مي‏شوند مجاز و تابع تشريفات مقرر در قانون امورگمركي مي‏باشند و بابت ارزش دستمزد عمليات تعمير يا تكميل از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف بوده ولي قطعات و قسمتها و لوازم تعويض يا اضافه شده كه منشأ خارجي داشته باشند، مشمول حقوق گمركي و سود بازرگاني بر اساس مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي‏باشند.
6 ـ اعاده عين كالاي وارده خارجي به خارج ا زكشور يا اعاده كالاي وارده از ساير نقاط كشور به داخل كشور، با اجازه سازمان منطقه مجاز است.
7ـ خروج موقت كالا از منطقه به منظور تعمير يا تكميل در خارج يا در ساير نقاط كشور (به استثناي كالاهايي كه از ساير نقاط كشور به منطقه وارد شده است) با مجوز قبلي سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندري و فرودگاهي معاف است.

ماده 9 ـ صدور يا خروج كالا از اماكن منطقه تحت هريك از عناوين مذكور در بندهاي ماده (9) در صورت استفاده از خدمات و امكانات منطقه، مشمول پرداخت هزينه‏هاي خدماتي به منطقه خواهد بود.

----------

پ ــ مقررات كالاي همراه مسافر
ماده 10ـ مسافراني كه از كشورهاي خارج يا ساير مناطق، از طريق فرودگاه يا بنادر مجاز مستقيماً وارد منطقه مي‏شوند، اعم از ايراني و يا خارجي مجازند كالا در حدي كه جنبه تجاري نداشته باشد (به استثناي كالاي ممنوعه شرعي و قانوني) به منطقه وارد و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي ترخيص نمايند.
تبصره ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قصد اقامت بيش از يك سال درمنطقه را دارند و اقامت آنان به تأييد سازمان برسد، مي‏توانند براي يك بار لوازم خانه و محل كارخود را در حد متعارف وبا معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي به منطقه وارد نمايند.

ماده 11ـ مسافراني كه مستقيما از طريق منطقه، از كشور خارج مي‏شوند، مجازند كليه كالاها (به استثناي كالاهاي ممنوعه شرعي يا قانوني) را مشروط به اينكه جنبه تجاري نداشته باشد، بدون نياز به اخذ مجوز با خود خارج نمايند.
تبصره ـ خروج اشياي عتيقه، كتاب‏هاي خطي و قديمي، آثار فرهنگي اصيل و انواع سكه مجاز نيست.

ماده 12ـ كالاي همراه مسافراني كه قصد دارند از منطقه خارج و به ساير نقاط كشور سفر نمايند مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات كشور خواهد بود.

----------

ت ــ مقررات مربوط به تخلفات
ماده 13ـ كالايي كه ورود آن ممنوع يا برابر مقررات منطقه قابل ترخيص نباشد، به استثناي كالاهاي ممنوعه شرعي (به اعتبار خريد، فروش و يا مصرف) يا كالاهاي ممنوعه قانوني (كه در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد)، هرگاه به منظور ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهارشود، سازمان بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده وي كتبا اخطار كند كه حداكثر ظرف مدتي كه سازمان تعيين مي‏كند كالا را از منطقه خارج نمايد. كالاهاي ممنوعه شرعي و قانوني (كه در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد) مشمول مقررات مربوط خواهد بود.

----------

ث ــ مقررات متفرقه
ماده 14ـ هرگاه پس از ترخيص كالا معلوم شود وجوهي كه وصول آن به عهده سازمان مي‏باشد بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت شده است، سازمان و صاحب كالا مي‏توانند ظرف چهارماه از تاريخ امضاي سند ترخيص كالاي مورد بحث، حسب مورد مابه التفاوت را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند.

ماده 15ـ مؤسسات حمل و نقل هوايي ودريايي و صاحبان يا دارندگان وسايل نقليه مكلفند هنگام ورود وسيله نقليه به فرودگاه، بندر و يا راه‏زميني مجاز يك نسخه فتوكپي يا رونوشت از بارنامه هرقلم از محصولات خود را به ضميمه فهرست كل بار به سازمان تسليم نمايند.

ماده 16ـ كنترل و نظارت بر ورود و صدور كالا از مناطق آزاد به ساير نقاط كشور توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران صورت مي‏گيرد. سرپرست گمرك مستقر در منطقه با معرفي سازمان و حكم رييس كل گمرك منصوب مي‏شود.
تبصره ـ كنترل و نظارت بر ورود و صدور كالا از مناطق آزاد به ساير كشورها توسط گمرك سازمان برمبناي اين مقررات و دستورالعمل‏هاي اجرايي مربوط انجام مي‏پذيرد.