هیئت مدیره منطقه
 
                  پیام فخرو
مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره


             محمد صادق امجدی منش
               رئیس هیئت مدیره 
                      خانم بختیاری
                   عضو هیئت مدیره