هیئت مدیره منطقه
 
                  پیام فخرو
مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره


             عبدالعزیز هدایت
           رئیس هیئت مدیره 

          محمد صادق امجدی منش
              عضو هیئت مدیره