فیلم های منطقه
     
        تیزر تبلیغاتی منطقه ویژه اقتصادی جهرم               آقای دکتر معظمی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت
                                                                                     و ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
                                                                               از منطقه ویژه اقتصادی جهرم

                                                                                  
اقدامات صورت گرفته در منظقه ویژه اقتصادی جهرم