درباره ما
نظر به تبین سیاست‌های دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارایه تسهیلات و جلب و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولتی و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی در ایجاد و توسعه منطقه‌ای، موضوع توسعه مناطق ویژه اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته است و در همین راستا، تحقق این امر به شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی جهرم واگذار شده است.
فلسفه وجودی و ماموریت اصلی این شرکت توسعه ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سطح زندگی مردم منطقه جهرم با رویکرد توسعه پایدار است.
این گزارش ارایه دهنده عملکرد سال ۹۵ این شرکت در راستای تحقق ماموریت تعریف شده جهت ارایه به مجمع محترم تهیه و ارایه می‌گردد.
به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصاد، برقراری ارتباط تجاری، تحرک در اقتصاد منطقه ای، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری و نیل به توسعه صنعت کشور، شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی جهرم تشکیل گردید.
موضوع فعالیت شرکت فراهم نمودن و ایجاد امکانات الزم به منظور اجرایی نمودن الزامات قانونی مندرج در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و برقراری زمینه های استفاده از مزایا و ظرفیتهای قانون مذکور و سایر مقررات مربوطه میباشد که در این خصوص میبایست فعالیتهای زیر تحقق یابد:
  • تهیه و تدوین طرحهای جامع و کالبدی منطقه ویژه طراحی، مهندسی، ساخت و اجرای طرحها و پروژههای زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و مخابرات و غیره طبق قوانین و مقررات کشور و مناطق ویژه.
  • فراهم آوردن شرایط جذب سرمایهگذاری و هدایت آنها در جهت رشد و توسعه بخشهای زیربنایی و سایر صنایع مرتبط.
  • فراهم آوردن شرایط جهت احداث واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و معدنی.
  • ایجاد زمینه های مناسب جهت تسهیل و تسریع در اجرای پروژهها و توسعه منطقه ویژه با استفاده از مزایا و امتیازات عمومی یا اختصاصی مترتب بر مناطق ویژه.